Sớm thôn dã ruộng vườn,
Chiều đứng ở trong cung.
Quan tướng không sinh sẵn,
Nam nhi phải tự cường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.