Thần đồng còn áo ngắn,
Tay lớn gió xuân tràn.
Chưa tới chầu thiên tử,
Tể tướng gọi vào thăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.