Xuân chơi bờ cỏ xanh,
Hạ ngắm ao sen biếc.
Thu uống rượu hoàng hoa,
Đông ngâm thơ vịnh tuyết.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.