Để lại con vàng ngọc,
Sao bằng dạy sách kinh.
Tiếng thơm lưu sử sách,
Quan tướng giúp triều đình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.