Từ nhỏ nhiều tài học,
Suốt đời chí khí cao.
Mọi người mong bảo kiếm,
Ta có bút như đao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.