Năm trăm năm lại hội tao phùng
Đại Khả là tên, hiệu chữ Đồng
Oánh tuổi hơn ta còn học kém
Bật tài chẳng vượt tuổi tuy đồng
Lớn rồi mới học kìa Tô lão
Già đỗ trạng nguyên nọ Lương công
Thiên hạ thường khen là bậc giỏi
Học sinh mình phải sớm thành công