Đánh đá thì lửa mới ra
Không biết đánh đá khói là lấy đâu?
Phải học thì mới hiểu sâu
Không học trời biết bao lâu thành tài?
Vận dụng việc một việc hai
Tài năng người khác nào phải của ta.
Cố gắng trước khi về già
Thanh xuân ngắn ngủi mấy mà thoáng qua?

Rượu Tầm Dương uống mãi,
Khói sóng lút sầu thương.