Học vấn nhờ chăm chỉ,
Sách xem vạn quyển xong.
Ba đông nay tạm đủ,
Ai bảo bụng hư không?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.