Biển học vô bờ siêng thấy bến;
Đường mây có lối, chí lần thang.

tửu tận tình do tại