1
Có ông giáo sĩ người Tây Ban Nha
Đến nước ta, làm ra quốc ngữ
Người Nam ta có chữ, có học, có hay
Vần xuôi, vần ngược khéo xây
Lại thêm năm dấu là thầy của ta

2
Đúng đầu chữ A, đứng sau là chữ X
Hai mươi chín chữ ràng rịt lấy nhau
Học vài ba tháng không lâu
Dễ xem, dễ đọc, viết nên câu cũng dễ dàng

3
Vàng chất nên non, không bằng cho con biết chữ
Sách in quốc ngữ, có lịch sử, có từ chương
Hội quốc văn đã ấy năm trường
Ra công truyền bá đặng mở đường văn minh

4
Đến ngày nay đã xây nền độc lập
Bình dân học hiệu mở khắp nơi nơi
Sẵn thầy, sẵn bạn hôm mai
Học lâu biết trước dạy cho người biết sau

5
Gần mực thời đen, gần đèn thời rạng
Có ăn mới vóc, có học mới hay
Anh hái củi, cậu cầm cày
Ngư ông, mục tử hãy tới đây học trường

6
Chốn học trường là gương khai hoá
Điều hay, sự lạ cả thiên hạ soi chung
Xưa nay hào kiệt anh hùng
Hoanh hoanh, liệt liệt cũng ở trong vòng mà ra

7
Lấp biển vá trời khoan nói tài hào kiệt
Cày mây cuốc nguyệt hãy nói chuyện bình dân
Có đôi ba chữ tuỳ thân
Nông, công, thương, cổ, thảy có phần lợi riêng


Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005