Đất có Đông Lâm, núi tự đông nam về trong án;
Trời cho cảnh đẹp, cầu tây nước tụ tới trước sân.

tửu tận tình do tại