Kiến thức là vật quý,
Nho sinh như món ngon.
Nhìn xem: quan tể tướng,
Đều đọc sách luôn luôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.