Khoa mục triều đình mở rộng thay
Khuyên con cố chí học cho hay
Cơm ngày ba bữa, cha cày cấy
Áo mặc bốn mùa, mẹ vá may
Câu phú, câu thơ ngâm để dạ
Sách kinh, sách sử mở liền tay
Một mai chiếm bảng khôi thiên hạ
Cả mặt song thân, đẹp mặt thầy


Nguồn: Nam thi hợp tuyển, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn phương, 1952