Thuở nhỏ nên chăm học,
Văn chương để lập thân.
Khắp triều áo đỏ, tía,
Đều đọc sách mà nên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.