Hạn hán được mưa dịu,
Quê người gặp bạn quen.
Tân hôn ngời ánh đuốc,
Chiếm bảng vàng nêu tên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.