Mạnh mẽ trượng phu chí,
Hiếu trung lòng khắc sâu.
Làm quan phải tể tướng,
Tiến sĩ tranh tên đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.