Đọc sách không mang hại,
Thi thư chẳng phụ ai.
Trị thiên hạ lúc đạt,
Cùng được ích vào người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.