Điện ngọc bảng vàng yết,
Ơn vua trúng đỗ đầu.
Ba trăm hào kiệt đủ,
Cùng bước tới Doanh Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.