Thân gốc như vàng đá,
Giá băng không ngại lòng.
Trên đời ai kết bạn?
Chỉ có trúc và tùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.