Sân trong lặng lẽ sáng,
Hương tuyết nở hoa tươi.
Một nhánh dưới mưa ướt,
Quý Phi nước mắt rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.