Cầm kỳ thi tửu thú,
Phong hoa tuyết nguyệt chơi.
Lòng không màng phú quý,
Đích thực tiên trên đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.