Tuổi tác tuy còn ít,
Văn chương cứ học thêm.
Mười lăm sáu lúc ấy,
Thi đỗ được nêu tên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.