Ngày nọ đi thi đỗ,
Hai thân vẫn vững vàng.
Tiếng nam nhi thật xứng,
Áo gấm trở về làng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.