Mừng trúng chọn tiền xanh,
Tài cao khuất tuấn anh.
Mới từ nơi đọc sách,
Tháp Nhạn sớm đề danh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.