Ai làm ba khúc Hoàn Y
Phá tan giấc mộng sầu bi khuê phòng
Khói buồn lồng ánh trăng non
Trăng soi khói toả đầy sông khắp trời

Sắp đi chân chẳng muốn dời
Mai kia hoa rụng tơ rơi gió đùa
Tơ bay tống tiễn thuyền trôi
Theo dòng nước chảy đi hoài về đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.