Quạ đói trên đồn cổ
Thành hoang cánh trĩ bay
Năm nao khói lửa rụi tro đây
Thử ngó máu son anh kiệt
Khắp nơi đầy

Trướng ngọc còn trơ luỹ
Già vàng đã bặt rồi
Gió đông ngoảnh lại, nát tan thôi
Đừng nói hưng vong bởi mệnh
Há do người?