Núi đi quanh,
Sông đi quanh,
Lần hướng Du quan mãi độc hành.
Nghìn trướng sáng đêm thanh.

Gió một canh,
Tuyết một canh,
Xao xác lòng quê mộng chẳng thành.
Vườn xưa tiếng lặng thinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.