Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tân Khí Tật (42 bài)
- Lâu Thược (1 bài)
- Tiết Quý Tuyên (1 bài)
- Trương Thức (1 bài)
- Triệu Phồn (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/05/2015 16:53 bởi tôn tiền tử
Vương Viêm 王炎 (1138-1218) tự Hối Thúc 晦叔, người Vụ Nguyên (nay thuộc Giang Tây), đỗ tiến sĩ năm Càn Đạo thứ 5 (1169), làm Sùng Dương chủ bạ, Đàm Châu giáo thụ, Lâm Tương tri huyện. Tác phẩm có Song khê tập 雙溪集.