Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Lượng (2 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Khâu Xứ Cơ (2 bài)
- Vương Viêm (1 bài)
- Lâu Thược (1 bài)
Tạo ngày 11/10/2010 02:45 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 12/10/2010 18:59 bởi hongha83
Triệu Phồn 趙蕃 (1143-1229) hiệu Xương Phủ 昌父, Chương Tuyền 章泉, quê ở Trịnh Châu. Ông sinh vào năm thứ 13 niên hiệu Thiệu Hưng đời Tống Cao Tông và mất vào năm thứ 2 niên hiệu Thiệu Định đời Tống Lý Tông, thuỵ là Văn Tiết 文節, thọ 87 tuổi. Sau sự biến Tĩnh Khang, ông ngụ ở núi Ngọc Châu (nay thuộc Giang Tây). Ông từng theo học Chu Hy. Triệu Phồn là một người giỏi thơ.

Tác phẩm:
- Càn Đạo cảo, 1 quyển
- Thuần Hy cảo, 20 quyển
- Chương Tuyền cảo, 5 quyển