Trẻ chạy ra như đón khách xa
Tớ nghênh con ngóng chó gặm quần
Công việc, gia nhân không muốn hỏi
Chỉ nói mưa nhiều rau tốt hơn

tửu tận tình do tại