Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Viêm (1 bài)
- Tiết Quý Tuyên (1 bài)
- Trương Thức (1 bài)
- Trần Tạo (1 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
Tạo ngày 12/10/2018 20:57 bởi tôn tiền tử
Lâu Thược 樓鈅 (1136-1213) tự Đại Phòng 大防, hiệu là Công Quý chủ nhân, người huyện Ngân (nay là Ninh Ba, Chiết Giang) đời Nam Tống, đỗ tiến sĩ năm Long Hưng thứ nhất, từng làm tri Ôn Châu, quan đến tham tri chính sự. Ông nổi tiếng văn chương Chân Đức Tú gọi ông và Lý Bính, Uông Tảo là Nam Tống văn chương tam đại gia. Tác phẩm có Công Quý lập.