Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Thức (1 bài)
- Tiết Quý Tuyên (1 bài)
- Hoàng Thù (1 bài)
- Chu Hy (10 bài)
- Lâu Thược (1 bài)
Tạo ngày 16/10/2018 22:27 bởi tôn tiền tử
Trần Tạo 陳造 (1133-1203) tự Đường Khanh 唐卿, người Cao Bưu (nay thuộc Giang Tô) đời Nam Tống, đỗ tiến sĩ năm Thuần Hy thứ 2 (1191), làm quan đến tham nghị ty An phủ lộ Tây Hoài Nam. Vì không hợp với chủ định của mình, chẳng giúp cho đời được gì, nên ông tư hiệu là Giang Hồ Trường Ông 江湖長翁, người đời gọi là Hoài Nam phu tử 淮南夫子. Tác phẩm có Giang Hồ Trường Ông tập.