Lúa về sân tằm vừa lên né
Lúc dân nông vội vã cả nhà
Nửa tháng nắng một đêm mưa
Hôm qua ngoài ruộng lúa chưa chín vàng
Mưa nắng thuận xưa chừng khó được
Đều gắng công chồng trước vợ sau
Chợt mưa nắng ngài nở mau
Vợ hai dệt vợ cả vào quay tơ
Vợ hai rỗi điểm tô chút ít
Vợ cả là người biết lo toan
Bữa cơm cũng chẳng kịp ăn
Bao nhiêu vất vả mới an việc tằm
Vợ ba mới việc làm thư thả
Chơi với em vui để qua ngày
Năm sau mong tựa năm này
Dư ra hai mạch lại đầy tơ bông
Vợ ba biết cùng chồng gánh vác
Vợ cả ra chăm sóc mẹ chồng

tửu tận tình do tại