Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Thức (1 bài)
- Trần Tạo (1 bài)
- Lâu Thược (1 bài)
- Hoàng Thù (1 bài)
- Chu Hy (10 bài)
Tạo ngày 11/10/2018 20:16 bởi tôn tiền tử
Tiết Quý Tuyên 薛季宣 (1134-1173) tự Sĩ Long 士龍, hiệu là Cấn Trai 艮齋, là nhà thơ, nhà lý học đời Nam Tống, người Vĩnh Gia (nay là Ôn Châu, Chiết Giang) thời trẻ học với Viên Khái là học trò của Trình Di, tiếp thu được học vấn của hai họ Trình, cuối năm Thiệu Hưng ông làm Vũ Xương lệnh, quan đến Đại Lý chính. Thơ ông không nệ vào một vào phong cách nào mà học tất cả các phái. Tác phẩm có Lãng ngữ tập.