Nghe núi này sinh nhiều đá lạ
Vùng Đông Nam quý tựa ngọc vàng
Ngờ đâu như rạ ngổn ngang
Tựa như dao nhọn dựng lưng chừng trời
Đông Nam đô cao vời Cấn Nhạc
Quý lạ gom cùng cực nhân gian
Một kha dòng Biện mấy hòn
Trở đến Vạn Tuế thêm tôn lạ gầy
Đẽo sườn núi những tay thợ giỏi
Dựng núi cao vời vợi bên sông
Bụi hồ gươm giáo đất rung
Ngồi xem của lạ lẫn cùng dại hoang
Bác chẳng thấy đai vàng Thần Vận
Chẳng ngó ngàng tam phẩm thành Đài
Đến nay lẫn giữa cỏ cây
Điêu tàn muôn thủa hận này mãi mang
Người gỗ trôi không bằng người đất
Ngồi ngẫm nhìn được mất đã bao
Ngựa rầu chẳng bước khách sầu
Đá tuy chẳng nói sợ nhiều thấy nghe

tửu tận tình do tại