Bây giờ mới kể lầm ngày trước,
Mê mẩn lòng say.
Huyết lệ vơi đầy,
Trăm sự tàn trong mắt gió bay.

Mới hay từ ấy khôn về được,
Gượng nói vui vầy.
Đòi đoạn chia tay,
Rụng hết hoa lê bóng nguyệt tây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.