病中遊祖塔院

紫李黃瓜村路香,
烏紗白葛道衣涼。
閉門野寺松陰轉,
欹枕風軒客夢長。
因病得閒殊不惡,
安心是藥更無方。
道人不惜階前水,
借與匏樽自在嘗。

 

Bệnh trung du Tổ Tháp viện

Tử lý hoàng qua thôn lộ hương,
Ô sa bạch cát đạo y lương.
Bế môn dã tự tùng âm chuyển,
Ỷ chẩm phong hiên khách mộng trường.
Nhân bệnh đắc nhàn thù bất ác,
An tâm thị dược cánh vô phương.
Đạo nhân bất tích giai tiền thuỷ,
Tá dữ bào tôn tự tại thường.


Tổ Tháp viện ở tại Lạc Dương 洛陽.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường thơm mùi dưa vàng mận tía
Áo đạo như the cát mảnh mai
Tùng nghiêng bóng chùa hoang cửa khép
Tựa gối bên hiên gió, mộng dài
Không trở nặng, được nhàn nhờ bệnh
Chẳng thuốc nào trị được tâm yên
Nước ngoài thềm đạo nhân không xót
Nếm rượu bầu tự tại yên nhiên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Hương mận dưa vàng đường lặng tanh,
Cát sa áo đạo mát phong phanh.
Cửa cài chùa vắng tùng in bóng,
Gối tựa gió hiên khách mộng lành!
Nhân bệnh đắc nhàn, dứt cái xấu,
Tâm yên là thuốc, phương nào bằng !!
Nước ngoài thềm, kẻ đạo không tiếc,
Mượn chén rượu bầu tự nghiệm nhanh !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường thơm hương mận dưa vàng xanh,
Áo đạo cát sa giản dị thanh.
Chùa vắng tùng nghiêng thường cửa đóng,
Gió hiên gối tựa khách mơ lành!
Nhờ nhàn người bệnh không còn nặng,
Trị được tâm yên không thuốc bằng!
Nước ở ngoài thềm người chẳng tiếc,
Rượu bầu mượn chén nghiệm ra nhanh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời