Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
- Hoài Anh (1 bài)
Tạo ngày 09/06/2009 02:18 bởi hongha83
Lục Sướng 陸暢 tên chữ là Đạt Phu 達夫, người Ngô Quận, sống khoảng trước sau năm 820, đỗ tiến sĩ đầu niên hiệu Nguyên Hoà. Làm bạn đồng liêu với hoàng thái tử. Sau ra làm quan thiếu doãn ở Phượng Tường. Thơ còn một quyển.