Hàn thực ngày cuối tháng hai
Rừng cây thẫm biếc sương mờ mờ giăng
Ngựa hay dẫm xéo quanh thành
Người du xuân khắp danh viên đỗ dồn
Lưng đeo bầu rượu chén con
Đề thơ ngẫu hứng chẳng tròn lớp lang
Tai nghe đề quyết hoang mang
Bên sông ai sửa ruộng hoang quá mùa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.