35.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
41 bài thơ
Tạo ngày 08/09/2011 22:07 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/09/2011 22:14 bởi hongha83
Đào Tấn 陶晉 (3/4/1845 - 23/8/1907) vốn tên Đào Đăng Tấn 陶登晉 nhưng vì tránh quốc huý nên bỏ chữ Đăng, tự Chỉ Thúc 止叔, hiệu Mộng Mai 夢梅 và Tô Giang 蘇江, biệt hiệu Tiểu Linh Phong 小靈峯 và Mai Tăng 梅僧. Lúc nhỏ, ông được may mắn thọ giáo cụ tú Nguyễn Diêu 阮窯 người làng Nhơn Ân, nay là thôn Nhơn Ân, xã Phước Thuận, cùng huyện, không những được thầy dạy chữ để đi thi mà còn đào tạo thành một nhà soạn tuồng. Năm 19 tuổi, lúc còn học với thầy, ông soạn tuồng đầu tay Tân Dã đồn, nổi tiếng từ ấy.

Năm 23 tuổi, ông đậu cử nhân khoa Đinh Mão (1868). Năm 1871 đời Tự Đức thứ 24, ông được sơ bổ Điển tịch, sung vào Hiệu thư ở Nội các, tức hội nhà văn của triều đình, lo việc biên soạn và sáng tác, do vua Tự Đức làm chủ toạ. Ông làm quan trải ba triều Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái; từ chức Điển tịch, hai…