Tục luỵ, này con chửa vấn vương,
Công danh nào phải đích văn chương.
Bụi trần cạn sức ta kinh sợ,
Chen lấn vào chi chốn hí trường.

tửu tận tình do tại