Nguyên đán trời trong dịu ngọt ngào,
Phong quang thay đổi đẹp thêm vào.
Một lời muốn hỏi Hồng Lam nhé,
Khách ở mười năm, đấy nghĩ sao?

tửu tận tình do tại