Có em ở thành thị,
Có anh ở quê xa.
Suốt năm ai việc nấy,
Ít thấy đến chơi nhà,
Chẳng phải vì lợt lạt;
Có điều chưa nói ra:
Bởi đây “nhà ba thôi”
Không còn xe ngựa qua.