Vật đến tự thân đã có rồi,
Đất trời hội đủ một thân thôi.
Sống nhờ cung ứng từ muôn vật,
Nắm gọn tam tài gốc khác nơi.

tửu tận tình do tại