Năm tháng trôi nhanh ngựa trạm qua,
Xuân mang dìu dịu mộng quê nhà.
Cười thay, nếu sống tròn sáu chục,
Năm chín chưa hay những lỗi lầm.

tửu tận tình do tại