Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi hảo liễu vào 22/02/2015 14:16

Năm mới mấy tuổi biết chi chưa?
Ngắm nghía mày râu cũng đã vừa.
Chén rượu nhớ hoài người lớp trước,
Cung đàn quên phứt ngón ngày xưa.
Mẹ già tám kỷ trông khuya sớm,
Vua trẻ nhiều phen gội móc mưa.
Muôn dặm quan san xa dám cách,
Cụm tùng khóm trúc hãy còn lưa.


Bảo ở trên theo Phụ nữ tân văn.

Bản trong Văn đàn bảo giám:
Năm mới mấy tuổi biết chi chưa?
Ngắm nghía mày râu cũng đã vừa.
Chén rượu nhớ hoài người lớp trước,
Cung đàn quên phắt ngọn ngày xưa.
Mẹ già tám kỷ trông khuya sớm,
Vua trẻ nhiều năm gội móc mưa.
Mấy dặm quan san xa gián cách,
Bụi tùng khóm cúc hãy còn trơ.
Nguồn:
1. Phụ nữ tân văn, số 118, ngày 4-2-1932
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929