Nắng mưa mấy độ núi Hồng Lam,
Đón khách gươm đàn đêm cuối năm.
Chờ sáng nhìn xem muôn vật thử,
Có hơn cái lúc chửa vào xuân.

tửu tận tình do tại