Có cháu cho cha xiết nỗi mừng,
Đặt tên Sư Kiệm xét cho cùng.
Nhà ta nối nghiệp cày và đọc,
Ngoài nữa, không gì được thích ưng.

tửu tận tình do tại