Năm tháng đổi thay, thói chẳng thay,
Mãi xem trang sách giữa đêm nay.
Tuổi già ngẫm lại điều ham ấy,
Cười chốn quan liêu có mọt đầy.

tửu tận tình do tại