Mỉm cười làm mất cơ thiền,
Ra đi trên áo cố nhiên bụi đời.
Linh Phong, ba chục năm rồi!
Mà tăng chưa thấy tăm hơi trở về.

tửu tận tình do tại